تست برتر یکشنبه 28 تیر 1394 12:43 ق.ظ نظرات ()


من حاضرم و آماده ام. انرژی پتانسیلم غنی غنی است. می خواهم به این جسم جرم دار شتاب دهم. می خواهم در جزوه ی این فصل ، اولین مثال باشم؛مثال عینی از F=ma.


من باور دارم !من باور دارم نیروی کشسانی موفقیتم بر این نیروی مزاحم اصطکاک غلبه خواهد کرد؛اما می خواهم این بار به جای وعده و وعید توخالی حرکت کنم.دیگر از این روند کج دار و مریز خسته شدم.من باور دارم! من باور دارم می توانم پرتابه ای باشم در راستای افق.

من تابستان خوبی نداشتم اما اراده ام این بار از جنس خواستن است. باور های غلطم را دور خواهم ریخت.
می خواهم قوانین غلط ذهنم را تغییر دهم. این بار قرار نیست شعار دهم ؛ من باور دارم! من می خواهم باور داشته باشم که خواستن توانستن است. چرا گوه را جا به جا کنم؟چرا ذهن را تغییر دهم؟می خواهم این بار خودم را تغییر دهمو می خواهم منجی رویا هام باشم.
دیگر خبری از اتصال کوتاه نیست؛من می خواهم جریان داشته باشم؛ولتاژ مدارم بی نهایت است. می خواهم از محدودیت ها خلاصی یابم. دیگر سینوس جوابگوی من نیست ؛من می خواهم جریان داشته باشم؛ولتاژ مدارم بی نهایت است.می خواهم از محدودیت ها خلاصی یابم . دیگر سینوس جوابگوی من نیست،سیرم فراتر از صعودی است.می خواهم همه جا را روشن کنم.