تست برتر جمعه 9 مرداد 1394 11:58 ق.ظ نظرات ()
برای انتخاب رشته موثر مطلع بودن از رتبه ها و درصد های سال های قبل می تونه تو انتخاب رشته تون موثر باشه. به همین خاطر من در چند سری کارنامه های سال 1393 رو گذاشتیم. شما می تونید کارنامه رتبه درخواستیتان را تو قسمت نظرات بخواین تا تو قسمت های بعدی بزتریم. با توجه به اینکه شرکت کنندگان منطقه 2 بیش تر هستند کارنامه های این سری تماما مریوط به منطقه 2 هستن و سعی شده کارنامه ها از نظر رتبه پراکندگی خوبی داشته باشه.

1-رتبه کل در سهمیه:41       رتبه زیرگروه یک:40    رتبه زیرگروه دو:36        معدل نهایی:19.69

قبولی:پزشکی دانشگاه تهران

ادبیات:81   عربی:82      معارف:51     زبان:87    

زمین شناسی:8          ریاضیات:94       زیست شناسی:80       فیزیک:92            شیمی:84

 

2-رتبه کل در سهمیه:115    رتبه زیرگروه یک:110    رتبه زیرگروه دو:168      معدل نهایی:19.10

قبولی:پزشکی شهید بهشتی تهران

ادبیات:56     عربی:45    معارف:58    زبان:30

زمین شناسی:-1.3      ریاضیات:48      زیست شناسی:98      فیزیک:85              شیمی:82

 

3-رتبه کل در سهمیه:461   رتبه زیرگروه یک:1242    رتبه زیرگروه دو:747     معدل نهایی:19.67

قبولی:داروسازی شهید بهشتی تهران

ادبیات:85    عربی:70    معارف:70    زبان:92 

زمین شناسی:50       ریاضیات:27      زیست شناسی:62        فیزیک:50              شیمی:56

 

4-رتبه کل در سهمیه:752    رتبه زیرگروه یک:729     رتبه زیرگروه دو:790    معدل نهایی:19.73

قبولی:دندانپزشکی علوم پزشکی کاشان

ادبیات:65   عربی:88    معارف:58    زبان:58

زمین شناسی:0        ریاضیات:34    زیست شناسی:58          فیزیک:70               شیمی:60

 

5-رتبه کل در سهمیه:998   رتبه زیرگروه یک:970        رتبه زیگروه دو:1011   معدل نهایی:19.58

قبولی:پزشکی جندی شاپور اهواز

ادبیات:57   عربی:75    معارف:68    زبان:46

زمین شناسی:0       ریاضیات:54    زیست شناسی:74           فیزیک:68               شیمی:54

 

6-رتبه کل در سهمیه:1360   رتبه زیرگروه یک:1319     رتبه زیرگروه دو:1265  معدل نهایی:19.83

قبولی:داروسازی علوم پزشکی زنجان

ادبیات:64  عربی:60     معارف:70   زبان:48

زمین شناسی:0      ریاضیات:56   زیست شناسی:57            فیزیک:50                شیمی:51

 

7-رتبه کل در سهمیه:1691  رتبه زیرگروه یک:1633      رتبه زیرگروه دو:1191  معدل نهایی:19.62

قبولی:پزشکی علوم پزشکی شاهرود

ادبیات:60   عربی:74   معارف:70   زبان:62

زمین شناسی:24   ریاضیات:32   زیست شناسی:58            فیزیک:74                 شیمی:56

 

8-رتبه کل در سهمیه:1952  رتبه زیرگروه یک:1886     رتبه زیرگروه دو:1839  معدل نهایی:19.36

قبولی:دندانپزشکی علوم پزشکی کردستان

ادبیات:73  عربی:50  معارف:50   زبان:50

زمین شناسی:0   ریاضیات:56    زیست شناسی:50           فیزیک:62                  شیمی:59

 

9-رتبه کل در سهمیه:2124  رتبه زیرگروه یک:2044     رتبه زیرگروه دو:1759  معدل نهایی:19.15

قبولی:دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه تهران

ادبیات:70 عربی:60   معارف:60  زبان:40 

زمین شناسی:4   ریاضیات:31  زیست شناسی:58            فیزیک:45                   شیمی:56

 

10-رتبه کل در سهمیه:2453  رتبه زیرگروه یک:2360   رتبه زیرگروه دو:2458  معدل نهایی:18.77

قبولی:فیزیوتراپی علوم پزشکی کرمان

ادبیات:61 عربی:45  معارف:36  زبان:58

زمین شناسی:0  ریاضیات:35  زیست شناسی:72            فیزیک:38                     شیمی:50