تست برتر جمعه 9 مرداد 1394 12:07 ب.ظ نظرات ()
سری دوم منطقه 2

11-رتبه کل در سهمیه:2712        رتبه زیرگروه یک:2608     رتبه زیرگروه دو:3062          معدل نهایی:19.85

قبولی:دندان پزشکی پردیس خودگردان مشهد

ادبیات:70       عربی:86        معارف:75        زبان:55

زمین شناسی:2      ریاضیات:8        زیست شناسی:61         فیزیک:49           شیمی:32

 

12-رتبه کل در سهمیه:2823      رتبه زیرگروه یک:2722     رتبه زیرگروه دو:2750           معدل نهایی:18.13

قبولی:داروسازی علوم پزشکی مشهد

ادبیات:44    عربی:62        معارف:65         زبان:57

زمین شناسی:0    ریاضیات:35      زیست شناسی:68         فیزیک:45            شیمی:60

 

13-رتبه کل در سهمیه:3001     رتبه زیرگروه یک:2890    رتبه زیرگروه دو:3531           معدل نهایی:18.65

قبولی:ساخت پروتز های دندانی شهید بهشتی تهران

ادبیات:64   عربی:72       معارف:65         زبان:37

زمین شناسی:0   ریاضیات:39     زیست شناسی:70         فیزیک:39              شیمی:25

 

14-رتبه کل در سهمیه:3325   رتبه زیرگروه یک:3194    رتبه زیرگروه دو:3521             معدل نهایی:19.07

قبولی:دکتری حرفه ای دامپزشکی فردوسی مشعد

ادبیات:52   عربی:56      معارف:48        زبان:70

زمین شناسی:0  ریاضیات:36    زیست شناسی:60         فیزیک:55                شیمی:43

 

15-رتبه کل در سهمیه:3661   رتبه زیرگروه یک:4075  رتبه زیرگروه دو:3859               معدل نهایی:18.62

قبولی:شنوایی شناسی شهید بهشتی تهران

ادبیات:54  عربی:52     معارف:62       زبان:62

زمین شناسی:4  ریاضیات:36  زیست شناسی:42         فیزیک:63                 شیمی:33

 

16-رتبه کل در سهمیه:3916  رتبه زیرگروه یک:3788  رتبه زیرگروه دو:3153                معدل نهایی:18.87

قبولی:پزشکی پردیس خودگردان بابل

ادبیات:68  عربی:70    معارف:76      زبان:70

زمین شناسی:17 ریاضیات:28 زیست شناسی:44       فیزیک:38                   شیمی:48

 

17-رتبه کل در سهمیه:4179 رتبه زیرگروه یک:4054 رتبه زیرگروه دو:3724                 معدل نهایی:18.85

قبولی:دندانپزشکی پردیس خودگردان شیراز

ادبیات:58  عربی:66   معارف:66    زبان:28

زمین شناسی:13 ریاضیات:29 زیست شناسی:53     فیزیک:60                    شیمی:25

 

18-رتبه کل در سهمیه:4613 رتبه زیرگروه یک:4538 رتبه زیرگروه دو:3658                معدل نهایی:19.62

قبولی:داروسازی پردیس خودگردان یزد

ادبیات:46  عربی:42   معارف:65   زبان:40

زمین شناسی:12 ریاضیات34 زیست شناسی:55    فیزیک:43                      شیمی:33

 

19-رتبه کل در سهمیه:4878 رتبه زیرگروه یک:4738 رتبه زیرگروه دو:4717               معدل نهایی:17.12

قبولی:پزشکی پردیس خودگردان تبریز

ادبیات:37  عربی:65  معارف:46  زبان:44

زمین شناسی:0 ریاضیات:23 زیست شناسی:71   فیزیک:25                      شیمی:55

 

20-رتبه کل در سهمیه:4957 رتبه زیرگروه یک:4814 رتبه زیرگروه دو:5074             معدل نهایی:17.14

قبولی:دندانپزشکی پردیس خودگردان زاهدان

ادبیات:53  عربی:50  معارف:66 زبان:20

زمین شناسی:0 ریاضیات:15 زیست شناسی:57  فیزیک:49                       شیمی:55