تست برتر جمعه 9 مرداد 1394 12:08 ب.ظ نظرات ()
منطقه 1

1-رتبه کل در سهمیه:82            رتبه زیرگروه یک:78          رتبه زیرگروه دو:86               معدل نهایی:19.80

قبولی:پزشکی شهید بهشتی تهران

ادبیات:80               عربی:100                  معارف:78             زبان:96

زمین شناسی:3             ریاضیات:76             زیست شناسی:73            فیزیک:92            شیمی:67

 

2-رتبه کل در سهمیه:390         رتبه زیرگروه یک:385         رتبه زیرگروه دو:380             معدل نهایی:18.29

قبولی:دندان پزشکی علوم پزشکی مشهد

ادبیات:85              عربی:100                  معارف:60             زبان:96

زمین شناسی:11          ریاضیات:62            زیست شناسی:72              فیزیک:91           شیمی:52

 

3-رتبه کل در سهمیه:636       رتبه زیرگروه یک:623          رتبه زیرگروه دو:548             معدل نهایی:19.72

قبولی:داروسازی شهید بهشتی تهران

ادبیات:67             عربی:57                   معارف:64             زبان:85

زمین شناسی:8            ریاضیات:45          زیست شناسی:76              فیزیک:46           شیمی:55

 

4-رتبه کل در سهمیه:951     رتبه زیرگروه یک:941          رتبه زیرگروه دو:983               معدل نهایی:19.50

قبولی:دندان پزشکی علوم پزشکی زنجان

ادبیات:60           عربی:70                   معارف:56              زبان:61

زمین شناسی:0           ریاضیات:25          زیست شناسی:65              فیزیک:75            شیمی:68

 

5-رتبه کل در سهمیه:1272   رتبه زیرگروه یک:1251       رتبه زیرگروه دو:1406               معدل نهایی:19.75

قبولی:پزشکی علوم پزشکی کردستان

ادبیات:55         عربی:96                  معارف:66                زبان:84

زمین شناسی:-1.3      ریاضیات:36          زیست شناسی:58               فیزیک:37             شیمی:56

 

6-رتبه کل در سهمیه:1622  رتبه زیرگروه یک:1599      رتبه زیرگروه دو:1803                معدل نهایی:18.65

قبولی:فیزیوتراپی علوم پزشکی تبریز

ادبیات:76       عربی:83                   معارف:84                زبان:29

زمین شناسی:0         ریاضیات:25         زیست شناسی:65                فیزیک:42             شیمی:32

 

7-رتبه کل در سهمیه:1861  رتبه زیرگروه یک:1969     رتبه زیرگروه دو:1692                  معدل نهایی:19.04

قبولی:شیمی دانشگاه صنعتی شریف تهران

ادبیات:56      عربی:50                    معارف:81                 زبان:72

زمین شناسی:8        ریاضیات:41         زیست شناسی:41                فیزیک:73              شیمی:40

 

8-رتبه کل در سهمیه:2345  رتبه زیرگروه یک:2305    رتبه زیرگروه دو:2306                   معدل نهایی:18.79

قبولی:پزشکی پردیس خودگردان قم

ادبیات:55     عربی:60                    معارف:60                 زبان:55

زمین شناسی:0      ریاضیات:43         زیست شناسی:54                  فیزیک:42              شیمی:46

 

9-رتبه کل در سهمیه:2771 رتبه زیرگروه یک:2708   رتبه زیرگروه دو:2685                     معدل نهایی:18.90

قبولی:پزشکی پردیس خودگردان جندی شاپور اهواز

ادبیات:36     عربی:48                   معارف:44                 زبان:73

زمین شناسی:0     ریاضیات:19        زیست شناسی:53                   فیزیک:72               شیمی:63

 

10-رتبه کل در سهمیه:3171 رتبه زیرگروه یک:3095  رتبه زیرگروه دو:3252                   معدل نهایی:17.48

قبولی:پزشکی پردیس خودگردان کرمانشاه

ادبیات:50     عربی:30                   معارف:76                 زبان:62

زمین شناسی:0    ریاضیات:21        زیست شناسی:59                     فیزیک:45              شیمی:52

 

11-رتبه کل در سهمیه:3662  رتبه زیرگروه یک:3552   رتبه زیرگروه دو:3738                   معدل نهایی:19

قبولی:تکنولوژی پرتوشناسی(رادیولوژی)علوم پزشکی کرمان

ادبیات:65     عربی:59                 معارف:58                  زبان:68

زمین شناسی:0    ریاضیات:14       زیست شناسی:36                    فیزیک:12                 شیمی:46

 

12-رتبه کل در سهمیه:3842  رتبه زیرگروه یک:3728     رتبه زیرگروه دو:3902                   معدل نهایی:19.60

قبولی:شیمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران

ادبیات:42    عربی:56                 معارف:57                  زبان:53

زمین شناسی:0    ریاضیات:26     زیست شناسی:47                     فیزیک:45                  شیمی:24

 

13-رتبه کل در سهمیه:4192     رتبه زیرگروه یک:4069      رتبه زیرگروه دو:4231                    معدل نهایی:18.60

قبولی:علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی رشت

ادبیات:59   عربی:39                 معارف:64                   زبان:59

زمین شناسی:0   ریاضیات:27       زیست شناسی:42                 فیزیک:28                    شیمی:32

 

14-رتبه کل در سهمیه:4556  رتبه زیرگروه یک:4436  رتبه زیرگروه دو:4476                 معدل نهایی:19.58

قبولی:علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تبریز

ادبیات:44   عربی:48               معارف:72                    زبان:44

زمین شناسی:0    ریاضیات:27     زیست شناسی:39               فیزیک:29                     شیمی:28

 

15-رتبه کل در سهمیه:4935     رتبه زیرگروه یک:5738     رتبه زیرگروه دو:5063                   معدل نهایی:18.28

قبولی:علوم تغذیه وارستگان مشهد

ادبیات:55   عربی:41                معارف:33                    زبان:83

زمین شناسی:4    ریاضیات:47      زیست شناسی:18                فیزیک:35                    شیمی:32