تست برتر جمعه 9 مرداد 1394 12:10 ب.ظ نظرات ()
رتبه 1 کشور:سارا همتی

ادبیات:89         عربی:89        معارف:95         زبان:94         زمین:100           ریاضیات:91          

زیست:89        فیزیک:78       شیمی:100

 

رتبه 2 کشور:کیاناتدبیر واجارگاه

ادبیات:90         عربی:85        معارف:94         زبان:100       زمین:59              ریاضیات:73

زیست:76        فیزیک:97        شیمی:91

 

رتبه 3 کشور:فائزه قائم دوست

ادبیات:95         عربی:89        معارف:95         زبان:78          زمین:0               ریاضیات:82

زیست:70        فیزیک:92       شیمی:100

 

رتبه 4 کشور:مهران نعمتی زاده

ادبیات:84         عربی:78        معارف:95         زبان:88          زمین:91               ریاضیات:78

زیست:72        فیزیک:91        شیمی:92

 

رتبه 5 کشور:احسان طاهری فرد

 

               

رتبه 6 کشور:عرفان طاهری فرد

ادبیات:88            عربی:84           معارف:87         زبان:92        زمین:35          ریاضیات:96

زیست:68           فیزیک:89           شیمی:90

 

رتبه 7 کشور:کیارش زارع

ادبیات:95           عربی:89             معارف:84        زبان:89       زمین:80           ریاضیات:83

زیست:73          فیزیک:75             شیمی:86

 

رتبه 8 کشور:معین علا

ادبیات:91           عربی:91             معارف:95         زبان:78        زمین:49          ریاضیات:70

زیست:73          فیزیک:75            شیمی:92

 

رتبه 9 کشور:میثم فرج پور نیری

ادبیات:95          عربی:79             معارف:89          زبان:89        زمین:53          ریاضیات:79

زیست:66         فیزیک:92             شیمی:92

 

رتبه 10 کشور:نیکان زرگر زاده

ادبیات:84         عربی:84              معارف:89          زبان:95        زمین:37          ریاضیات:89

زیست:74        فیزیک:82              شیمی:78